Energietransitie

Elektriciteit, het ideale alternatief voor schone vrachtwagens ?

  • 11/01/23
  • 3 min

Nu de Europese normen alsmaar strenger worden, zet de milieudruk transportbedrijven ertoe aan om hun vrachtwagenparken milieuvriendelijker te maken. Is elektriciteit het ideale alternatief? Elektrische voertuigen worden immers geconfronteerd met een ongelijk Europees elektrisch oplaadnetwerk en de beperkte levensduur van de batterijen van voertuigen die toch vaak lange afstanden moeten afleggen.

Transport-logistics-green-trucks

Ligt het tijdperk van vervuilende vrachtwagens bijna achter ons? Gezien de wereldwijde bewustwording rond milieuvraagstukken en de steeds strengere normen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken (Euro V in 2009 en Euro VI in 2013), lijkt deze mogelijkheid relevanter dan ooit. In maart 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met de eis om de CO²-uitstoot tegen 2025 met 15% en tegen 2030 met 30% te verminderen. Als gevolg daarvan maken steeds meer transportbedrijven en logistieke ondernemingen hun vrachtwagenpark groener door te kiezen voor schonere, meer verantwoorde voertuigen.

 

Het bereik: een hardnekkig zwak punt

De efficiëntie van elektrische vrachtwagens werd reeds aangetoond: 100% elektrische vrachtwagens zijn volledig uitstootvrij. Dit is belangrijk als we bedenken dat vrachtwagens met conventionele verbrandingsmotoren volgens Citepa (sectoroverschrijdend technisch centrum voor onderzoek naar atmosferische pollutie) goed zijn voor 8% van de Franse CO²-uitstoot. We moeten niet alleen rekening houden met de vervuilende uitstoot van deze modellen, maar ook met de geluidsoverlast die dergelijke voertuigen veroorzaken. Ook hier belooft elektriciteit een aanzienlijke beperking van het probleem, aangezien elektrische voertuigen volledig geruisloos zijn.

Elektrische voertuigen hebben echter een groot nadeel: hun bereik. Hoewel fabrikanten wereldwijd al gewerkt hebben aan de uitbreiding van het bereik van elektrische voertuigen, blijft dit beperkt. Dit is een groot struikelblok voor de vele vrachtwagens die trajecten over lange afstanden afleggen. Een ongelijk Europees oplaadnetwerk en de daaruit voortvloeiende problemen bij het opladen maken de invoering van elektrische vrachtwagens complex en beperken het gebruik ervan vooralsnog tot een hoofdzakelijk stedelijke omgeving. De Europese vereniging van autofabrikanten schat dat er 90.000 openbare oplaadpunten nodig zouden zijn om de sector verder te ontwikkelen. Nog een argument tegen elektriciteit is de kostprijs van de batterijen. Deze kan immers snel oplopen. Maar ook de omvang ervan kan een probleem vormen. Naarmate de batterijen groter worden om langere ritten mogelijk te maken, neemt hun laadvermogen af en de totale aankoopkost toe, wat het concurrentievermogen van het bedrijf ondermijnt.

 

De oplossing: zorgen voor een evenwichtige energiemix

Elektrische voertuigen kunnen op dit moment nog niet het grootste deel van een vrachtwagenpark uitmaken, maar er is wel een grote verscheidenheid aan opties. Hoewel dieselvrachtwagens waarschijnlijk nog enkele jaren een relevante oplossing zullen blijven voor het transport over lange afstanden, zijn er toch ook andere oplossingen die aan de energiemix toegevoegd kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld vloeibaar aardgas dat een bereik biedt dat vergelijkbaar is met dat van diesel, maar dat minder CO² en vervuilende stoffen uitstoot. We hebben het dan voornamelijk over natuurlijk biogas voor voertuigen. Voor koeriers en transportbedrijven die vooral middellange afstanden afleggen zijn er andere technische oplossingen in ontwikkeling, zoals aardgas (niet vloeibaar), synthetische HVO (met waterstof behandelde plantaardige olie of xTL), biodiesel (B100) of bio-ethanol. Deze zullen waarschijnlijk aan populariteit winnen dankzij de hulp van de overheid. Door gebruik te maken van brandstofcellen (die hun eigen elektriciteit uit waterstof produceren) zou de nuluitstoot van elektrische vrachtwagens gecombineerd kunnen worden met het bereik van conventionele vrachtwagens. Een belangrijke vraag voor bedrijven blijft hoe ze deze oplossingen kunnen combineren in hun wagenparken om respect voor het milieu en economische rentabiliteit met elkaar te verzoenen. Hoewel elke fabrikant de technische oplossing(en) waarover hij beschikt aanreikt, is het niet eenvoudig om alle bestaande technologieën en hun relevantie te vergelijken. Leasemaatschappijen met meerdere merken kunnen, net zoals FRAIKIN dat doet, antwoorden bieden door bedrijven een vergelijking voor te leggen van de efficiëntie van elke technische oplossing in functie van het type voertuiggebruik.

Om ook te lezen

vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Energietransitie

Industriële voertuigen: waarom en hoe zou u uw medewerkers moeten opleiden in ecologisch rijden ?

Ecologisch rijden betekent rijden op een zuinige, milieuvriendelijke en veilige manier. De voorbije tien jaar is dit idee alsmaar populairder…
10/01/23
3 min