Trucks in landscape

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een Groep die ethisch en maatschappelijk verantwoord onderneemt 

Het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) van Fraikin is gestoeld op respect voor ethische principes, milieubehoud, de aandacht voor maatschappelijke uitdagingen en gelijke kansen.  

Dankzij zijn sterke beleid mag Fraikin zich tot de 1 % best scorende bedrijven in zijn sector rekenen en behaalde de Groep zilver bij EcoVadis voor zijn MVO-prestaties. 

De vier pijlers van ons MVO-beleid

Onze ethische waarden
 • ISO 9001-certificering 
 • verantwoord aankoopbeleid 
 • ethisch handvest 
 • gedragscode in de strijd tegen corruptie 
Ons verantwoord beleid als werkgever 
 • ISO 45001-certificering in het Verenigd Koninkrijk  
 • Great Place to WorkTM in Polen 
 • gelijkekansenbeleid 
 • inclusie en diversiteit  
Ons maatschappelijk engagement 
 • beperking van het aantal schadegevallen 
 • ondersteuning van lokale verenigingen 
 • keuze voor verantwoorde dienstverleners  
Onze milieu-inspanningen 
 • energietransitie
 • bescherming van natuurlijke hulpbronnen   
 • CO2-compensatie 
 • ISO 14001-milieucertificering in Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk

Onze ethische waarden  

Beroepsethiek en de strijd tegen corruptie: de pijlers van ons ethisch beleid 

Een ethische bedrijfsvoering is een cruciale pijler van het MVO-beleid van de Groep.  We hebben een eigen ethisch handvest opgesteld waarin individuele en collectieve houdingen zijn vastgelegd met het oog op gezonde, evenwichtige en transparante relaties met al onze stakeholders.  

Daarnaast hanteren we een gedragscode in de strijd tegen corruptie, om de concepten van corruptie bij onze werknemers te belichten en hen te wijzen op de gevaren van ongeoorloofde beïnvloeding en belangenconflicten in hun dagelijkse activiteiten.  

 

Een verantwoord aankoopbeleid 

In zijn aankoopbeleid streeft Fraikin naar een positieve invloed op zijn omgeving. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een centrale plaats te geven in het aankoopproces, grijpt Fraikin terug naar de ISO 20400-norm. Zo hebben we in ons aankoopbeleid oog voor:  

 • ethische uitdagingen: de strijd tegen zwartwerk en discriminatie 

 • milieu-uitdagingen: een kleinere ecologische voetafdruk, een duurzaam afvalbeheer, de veilige verwerking van schadelijke stoffen enz. 

 • maatschappelijke uitdagingen: betere werkomstandigheden, professionele inschakeling enz. 

 

Een gecertificeerd kwaliteitsbeheer 

De Groep volgt al jaren de principes van kwaliteitsbeheer. Fraikin is dan ook ISO 9001-gecertificeerd. Die certificering is een erkenning van de sterke klantgerichtheid, de motivatie en het engagement van de directie, de procesbenadering en de continue verbetering. Fraikin streeft actief de certificering van al zijn vestigingen na op Franse, Spaanse, Italiaanse en Britse bodem. 

Ontdek onze ethische tools:

Ons ethisch handvest wordt door al onze medewerkers in Frankrijk onderschreven.

Onze gedragscode in de strijd tegen corruptie wordt aan al onze huidige en nieuwe medewerkers voorgelegd.

Ons verantwoord beleid als werkgever 

 

Een veilige werkomgeving 

Fraikin voert een verantwoord beleid als werkgever en wil een steeds veiligere werkomgeving creëren voor al zijn werknemers. In het Verenigd Koninkrijk weerspiegelt onze ISO 45001-certificering onze aandacht voor fysiek en mentaal welzijn. We plaatsen de gezondheid van onze werknemers voorop, in alle processen en elke planning. De certificering heeft ook een onweerlegbare impact op de perceptie van ons bedrijf door de ogen van het brede publiek, kandidaat-medewerkers en klanten.  

Ook in Frankrijk wordt deze norm geïmplementeerd met het oog op de preventie van veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ons doel? Diezelfde ISO 45001-certificering behalen voor ons veiligheidsbeleid in Frankrijk.

Een ambitieus gelijkekansenbeleid 

Fraikin koos voor een gelijkekansenbeleid met aandacht voor de aanwerving en inschakeling van werknemers met een beperking en de aankoop bij maatwerkbedrijven. Om het aandeel werknemers met een beperking in het bedrijf verder te vergroten, ging Fraikin in zee met de Franse school voor autotechnieken Garac, waar de Groep de opleiding van studenten met een beperking steunt en hen uitzicht biedt op een aanwerving. 

Daarnaast past Fraikin de werkposten van werknemers met een beperking aan en steunt het bedrijf hen in de erkenning van hun handicap als arbeidsbeperking via uiteenlopende initiatieven: conference calls, oriëntatiefiches, getuigenissen en opleidingstools. 

Youtube

Iedereen draagt bij tot een inclusieve onderneming

Net als in de samenleving is diversiteit tot slot ook binnen bedrijven een hefboom voor gelijke kansen en sociale cohesie. Bij Fraikin is die diversiteit ook een bron van innovatie en prestaties. Op elk niveau in het bedrijf is het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur en die inclusiviteit te ondersteunen, door de meerwaarde van verscheidenheid te erkennen en de strijd aan te binden met discriminatie. 

“Diversiteit en inclusie is geen thema, het is een doel, een absolute voorwaarde. In onze knelpuntberoepen kunnen we alle vaardigheden gebruiken, zonder onderscheid.”  

Ouafi KHOUBICH, Strategiedirecteur bij Fraikin 

Bij Fraikin krijgen vrouwen alle kansen en willen we hun vertegenwoordiging in ons personeelsbestand – op elk niveau – vergroten. Bepaalde beroepen in het werkveld worden nu eenmaal voornamelijk door mannen uitgeoefend, denk maar aan het onderhoud en de herstelling van industriële voertuigen in onze garages. Ondanks dat overwicht, behaalden we in 2021 een gendergelijkheidsindex van 84 %. 

De groep streeft dan ook naar een genderevenwicht op bestuurlijk en uitvoerend niveau. We voeren op dat vlak een streng beleid inzake gelijke kansen en gelijke behandeling. Zo vragen we voor de invulling van strategische posities in het bedrijf dat in het aanwervingsproces evenveel cv’s van mannen als van vrouwen worden overwogen.

Ons maatschappelijk engagement 

 

Op naar meer veiligheid op de weg  

Voor een Groep met een wagenpark van meer dan 60.000 voertuigen is verkeersveiligheid niet alleen een menselijke, maar ook een financiële prioriteit. De sensibilisering van chauffeurs voor een veilig rijgedrag staat bij ons bijgevolg bovenaan de agenda. We stelden een opleidings- en begeleidingsaanbod samen in het teken van ecologisch rijden, waarmee we het aantal schadegevallen met bijna 30 % helpen terugdringen.  

In zijn opleidingssessies – van een halve tot een volledige dag – combineert onze Fraikin Safety Academy preventiemodules met praktijklessen. Alle chauffeurs in het personeelsbestand van onze klanten kunnen de opleiding volgen.​​ Onze doelstelling? De opleiding aanbieden aan alle eigen chauffeurs van Fraikin tegen 2024. 

In de Benelux stelt Fraikin daartoe een verantwoordelijke aan en zet het bedrijf in op verscheidene initiatieven die de verkeersveiligheid vergroten, zoals de opleiding ecologisch rijden, waarvan de positieve impact op het aantal schadegevallen reeds is bewezen. In Zwitserland hoort bij elk voertuig dat door Fraikin geleverd wordt een opleiding in het teken van goede praktijken op de weg en een goede kennis van de veiligheidsuitrustingen. 

 

Fraikin zet zijn schouders onder lokale verenigingen 

Een maatschappelijk verantwoord beleid voeren, betekent voor de Groep ook verenigingen en ngo’s steunen in alle landen waar we actief zijn. Zo steunt Fraikin in Spanje verenigingen met uiteenlopende missies, gaande van medisch onderzoek en solidariteit tot sport en cultuur.  

In de Benelux zet Fraikin zijn schouders onder Special Olympics, een organisatie die sporttrainingen en -wedstrijden promoot voor atleten met een verstandelijke beperking.  

Zo stelt de Groep voertuigen ter beschikking en biedt Fraikin financiële steun, terwijl ook zijn werknemers individueel of gezamenlijk hun steentje bijdragen. 

Fraikin Polen steunde de afgelopen maanden vooral buurland Oekraïne. Zo werden onder meer producten ingezameld voor transitcentra waar Oekraïense moeders en hun kinderen worden opgevangen. Er werd ook een vrachtwagen ingezet voor de levering van 21 ton voedsel aan een hulpcentrum voor kinderen, terwijl andere voertuigen in ons wagenpark gebruikt werden voor het vervoer van medisch materiaal voor de stichting ERMED, die hulp verleent aan het front in Oekraïne. Fraikin Polen werkte daarnaast mee aan het overbrengen van twee ambulances, geleverd door Fraikin Spanje, naar de Oekraïense grens. 

 

Een continu streven naar een rechtvaardige samenleving 

De maatschappelijke betrokkenheid van Fraikin neemt ook de vorm aan van permanente inspanningen bij leveranciers, die eveneens een verantwoord beleid en maatschappelijk engagement nastreven. 

We kiezen er namelijk voor samen te werken met organisaties die concrete acties ondernemen met het oog op de tewerkstelling, opleiding en socioprofessionele begeleiding van personen met een beperking.  

Dat gaat van ons drukwerk tot het onderhoud van groene ruimten, de organisatie van evenementen of de levering van kantoormeubilair. Elk van onze leveranciers voert een actief beleid inzake integratie en gelijke kansen. 

Onze milieu-inspanningen 

 

Wegbereiders van de energietransitie   

Terwijl Fraikin de energietransitie bij zijn klanten in goede banen leidt, streeft de Groep ook in eigen rangen een besparings- en energiezuinig beleid na. In zijn kantoren, vestigingen en garages belicht Fraikin bij zijn medewerkers goede gewoonten die bijdragen tot een lager energieverbruik.  

In Frankrijk vervangt Fraikin de bestaande verlichting in zijn vestigingen door energiezuinige ledverlichting, die bovendien meer comfort biedt. 

Een energieaudit in zijn gebouwen bracht daarnaast de locaties in kaart die beter geïsoleerd moeten worden. We vervangen gestaag onze spuitcabines door minder energieverslindende modellen en gaan ons op regionaal vlak meer focussen op industriële voorzieningen die elke dag grote volumes kunnen verwerken. 

 

Een kleinere CO2-voetafdruk 

De eerste stap in de verlaging van de CO2-uitstoot, bestaat erin die uitstoot in kaart te brengen. Na de berekeningen van zijn Scope 1- en Scope 2-emissies ging Fraikin vrijwillig over tot een berekening van indirecte emissies in zijn waardeketen (Scope 3). 

Als mobiliteitsspeler weten we maar al te goed hoe waardevol telematicatoepassingen kunnen zijn om meer zicht te krijgen op het energieverbruik van voertuigen. Daarom versnelt Fraikin de uitrol van de technologie in Frankrijk, waar reeds 600 telematicatoepassingen in gebruik zijn, maar ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

Ook het gebruik van groene stroom draagt bij tot een verlaging van de broeikasgasemissie door de Groep. Zo werd in Spanje een overeenkomst ondertekend met een leverancier van hernieuwbare energie.  In Frankrijk heeft Fraikin sinds 1 januari 2022 een overeenkomst lopen voor het gebruik van gegarandeerd Europese groene stroom.