Fraikins beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1 Preambule 

De groep FRAIKIN hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens.

 Onderhavig beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het ‘Algemeen Beleid inzake Gegevensbescherming’) is van toepassing voor alle juridische entiteiten van de groep FRAIKIN en beschrijft de manier waarop elke entiteit van FRAIKIN (hierna ‘FRAIKIN’), als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt ten behoeve van zijn activiteit. 

 

2 Toepassingsgebied 

Onderhavig Algemeen Beleid inzake Gegevensbescherming is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens die FRAIKIN als Verwerkingsverantwoordelijke verricht binnen de Europese Unie. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens van: 

 • klanten, leveranciers en dienstverleners van FRAIKIN in het kader van de uitvoering van handelscontracten
 • sollicitanten die het team van FRAIKIN graag zouden vervoegen
 • gebruikers van de websites en het extranet (klantenzone) van FRAIKIN

 

3 Definities 

In het kader van onderhavig Algemeen Beleid inzake Gegevensbescherming gelden de volgende definities:

 • ‘Verwerking van persoonsgegevens’: elke verwerking (of geheel van verwerkingen) die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens (verzamelen, structureren, registreren, wijzigen, meedelen ...)
 • ‘Persoonsgegeven’: alle informatie waarmee iemand (natuurlijk persoon) rechtstreeks (via bijvoorbeeld zijn voornaam/achternaam) of onrechtstreeks (via bijvoorbeeld zijn telefoonnummer, contractnummer, pseudo) geïdentificeerd kan worden. 
 • ‘Betrokkene’: de persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van de gegevens gebruikt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.
 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.
 • ‘Verwerker’: diegene die de verwerkingen op de gegevens uitvoert voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker ondertekent een contract met de verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste zal een aantal taken toevertrouwen aan de Verwerker en zich ervan vergewissen dat de Verwerker afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de toevertrouwde persoonsgegevens in overeenstemming met de wet verwerkt kunnen worden.
 • ‘Bestemmeling’: de persoon aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld. 
 • ‘AVG’: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016-679)

 

 4 Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 

Om de privacy en persoonsgegevens van iedereen te beschermen, heeft de groep FRAIKIN bij de diensten van de CNIL een ‘Functionaris voor Gegevensbescherming’ of ‘Data Protection Officer’ (hierna ‘DPO’) aangesteld. De DPO voert zijn taken in volledige onafhankelijkheid uit voor alle Franse en Europese ondernemingen van de groep FRAIKIN. 

De moederonderneming van de groep FRAIKIN is gevestigd op Frans grondgebied. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit is dan ook aangesteld als het ‘enige contactpunt’ wanneer een beroep wordt gedaan op meerdere lokale autoriteiten die gevestigd zijn in de Europese landen waarbinnen de groep FRAIKIN actief is. 

De DPO van de groep FRAIKIN heeft binnen elke entiteit van de groep een AVG-correspondent aangesteld die fungeert als lokaal aanspreekpunt om de uitwisselingen met de DPO te vergemakkelijken. 

De DPO van de groep kan bereikt worden via de gegevens vermeld aan het einde van artikel 12 van onderhavig Beleid (Rechten van de Betrokkenen).

 

5 Verbintenissen van FRAIKIN als verwerkingsverantwoordelijke 

FRAIKIN is verantwoordelijk voor de verwerkingen die gebeuren in het kader van zijn activiteit en verbindt zich in deze hoedanigheid tot het volgende:

 • De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden die verband houden met zijn verschillende activiteiten die als zodanig vermeld worden tijdens de verzameling van deze gegevens in overeenstemming met artikel 5-b) van de AVG. 
 • Op grond van het beginsel van minimale gegevensverwerking worden enkel de persoonsgegevens die nuttig zijn verzameld en gebruikt.
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de verwerkingen uit te voeren waarvoor ze verzameld werden en dit rekening houdend met de aard van de verwerkingen en de wettelijke, contractuele of overige eisen.
 • FRAIKIN zal de persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan onbevoegde derden.
 • Wanneer een verwerker een verwerking moet uitvoeren voor rekening van FRAIKIN, zal FRAIKIN zich ervan vergewissen dat deze verwerker afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG. 
 • FRAIKIN neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s die zich voordoen.  

 

Alle werknemers van FRAIKIN worden bewust gemaakt van de beginselen inzake gegevensbescherming. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor hun activiteit.

 

 6 Voorschriften inzake gegevensverzameling

Gevallen van rechtstreekse inzameling:

 •  Bij contactopname (mail, telefoon, contactformulier, overhandiging visitekaartje);
 •  Bij het huren van een voertuig (via het afsluiten van het contract, via de telematicabox, bij een schadeclaim);
 • Bij het afsluiten van een contract met een dienstverlener of leverancier;
 • Bij een bezoek aan de websites van FRAIKIN;
 •  Bij het aanmaken van een account of het nemen van een abonnement op onze diensten;
 • Bij sollicitatie voor een job of stage (per mail, brief, contactformulier).

Gevallen van onrechtstreekse inzameling:

 •  Bij sponsoring of zakelijke inbreng.

 

7 Verzamelde gegevens 

FRAIKIN ziet erop toe dat enkel de relevante, adequate, niet excessieve en strikt noodzakelijke persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en neemt alle nodige maatregelen zodat uw gegevens juist, volledig en indien nodig actueel zijn. 

FRAIKIN kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

Persoonsgegevens van klanten en prospects:

 • Identificatie- en contactgegevens: voornaam, achternaam, functie, adres, e-mail en telefoonnummer van onze aanspreekpunten bij de klant;
 • Identificatie- en authenticatiegegevens, met name tijdens het gebruik van de klantenzone;
 • Gegevens met betrekking tot de huur van een voertuig: nummer rijbewijs, nummer identiteitskaart (FRAIKIN zal geen kopie van de identiteitskaart of het rijbewijs nemen of bewaren), geboortedatum en -plaats, gegevens met betrekking tot schadeclaims, inbreuken en het gebruik van tachografen en telematica (geolokalisatie, afgelegde afstanden, rijgegevens);
 • Gegevens met betrekking tot de facturatie en betaalmiddelen (RIB, nummer bankkaart, facturatieadres, factuurnummer, e-mail van de ontvangers van digitale facturen enz.).

Persoonsgegevens van leveranciers en dienstverleners:

 • Identificatie- en contactgegevens: voornaam, achternaam, functie, adres, e-mail en telefoonnummer van onze aanspreekpunten bij de leverancier of dienstverlener.

Gegevens van sollicitanten die het team van FRAIKIN graag zouden vervoegen:

 • Informatie over de sollicitant: voornaam, achternaam, e-mail (formulier) en in voorkomend geval via het cv foto, geboortedatum- en plaats, geslacht, nationaliteit en telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot diploma’s, de professionele loopbaan, motivatie.

 

Gegevens over de gebruikers van de websites en het extranet (klantenzone):

 • IP-adres;
 • Datum, uur en plaats van verbinding met de websites van FRAIKIN;
 • Cookies;

Alle overige persoonlijke informatie die u rechtstreeks en uit vrije wil meedeelt aan FRAIKIN in het kader van het gebruik van de websites en diensten en de contracten die FRAIKIN mogelijk met u kan sluiten. 

 

De gegevens die u verplicht moet doorgeven worden op de formulieren doorgaans aangeduid met een asterisk. Informatie die niet wordt meegedeeld of ieder antwoord dat door FRAIKIN als abnormaal wordt bevonden, kan ertoe leiden dat FRAIKIN uw verzoek niet in aanmerking neemt. 

 

U verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die u meedeelt aan FRAIKIN actueel, volledig, accuraat en ondubbelzinnig zijn. 

 

8 Doeleinden van de verzameling en rechtsgrondslag 

FRAIKIN verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens op eerlijke en legale wijze te verzamelen en te verwerken. 

De verwerkingen uitgevoerd door FRAIKIN hebben welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 

 

Uw gegevens kunnen met name verwerkt worden om: 

 • de handelsrelatie tussen FRAIKIN en zijn klanten te beheren 

Hierbij vormt de uitvoering van het contract tussen FRAIKIN en zijn klanten de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • het wagenparkbeheer te optimaliseren en te anticiperen op het onderhoud van de voertuigen

Hierbij vormt het rechtmatige belang van FRAIKIN om een voertuig te monitoren de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • de handelsrelatie tussen FRAIKIN en zijn dienstverleners, leveranciers en partners te beheren

Hierbij vormt de uitvoering van het contract tussen FRAIKIN en zijn dienstverleners, leveranciers en partners de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • u commerciële informatie over FRAIKIN mee te delen

Hierbij vormt het rechtmatige belang en meer specifiek het economische belang van FRAIKIN om u aanbiedingen te melden en aangepaste diensten voor te stellen de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • uw navigatie op de websites te analyseren en hun gebruik te verbeteren

Hierbij vormt het rechtmatige belang en meer specifiek het economische belang van FRAIKIN om zijn websites en diensten voortdurend te verbeteren en uw noden te begrijpen om uw verwachtingen in te lossen en de klantervaring te personaliseren de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • te antwoorden op uw vragen en klachten

Hierbij vormt ofwel de uitvoering van het contract indien de vraag betrekking heeft op de handelsrelatie tussen FRAIKIN en u, ofwel het rechtmatige belang en meer specifiek het economische belang van FRAIKIN om duidelijk met u te communiceren en uw noden en verwachtingen te begrijpen de rechtsgrondslag voor de verwerking; 

 • uw sollicitatiedossier op te volgen

Hierbij vormt de verplichting onder artikel L1221-6 van het Franse Arbeidswetboek en de noodzaak om precontractuele maatregelen uit te voeren en een contractuele relatie aan te gaan tussen FRAIKIN en de sollicitanten voor een job of stage de rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

9 Bestemmelingen van de verzamelde gegevens 

FRAIKIN deelt uw persoonsgegevens enkel mee aan de gemachtigde bestemmelingen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. 

 

FRAIKIN kan met name de vennootschappen van zijn groep alsook eventuele derde dienstverleners, die handelen als verwerker, toegang geven tot uw persoonsgegevens om de prestaties met betrekking tot de diensten en IT-toepassingen van FRAIKIN uit te voeren (met name de diensten voor hosting, opslag, analyse, gegevensverwerking, databankbeheer of IT-onderhoud). Deze derde dienstverleners, die uitsluitend handelen in opdracht van FRAIKIN, zullen slechts toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om de doeleinden op het moment van verzameling na te streven en zullen zich moeten houden aan dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsplicht als FRAIKIN. 

 

 Bovendien kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden omwille van de volgende redenen: 

 • Bij een fusie of wanneer FRAIKIN volledig of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde;
 • In antwoord op een gerechtelijke of administratieve procedure van enigerlei aard of op rechtshandhavingsmaatregelen opgelegd door de bevoegde autoriteiten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten en/of zekerheid van een individu te beschermen, om de rechten en eigendom van FRAIKIN te beschermen, inclusief de noodzaak om onderhavig Beleid inzake Gegevensbescherming te laten naleven en om fraude, beveiligingskwesties of technische problemen te vermijden;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om gegevens door te geven aan de bevoegde instanties. 

 

FRAIKIN kan uw gegevens ook doorgeven aan derden die zelf handelen als verwerkingsverantwoordelijke zoals advocaten, accountants, externe auditorganen ... 

 

10 Bewaring van gegevens 

FRAIKIN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt worden te verwezenlijken. FRAIKIN kan uw persoonsgegevens echter langer bewaren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en met name de toepasselijke verjaringstermijnen. 

 

Om een passende bewaartermijn te bepalen, baseert FRAIKIN zich hoofdzakelijk op de volgende criteria:

 

 • De gegevens omtrent het beheer van de handelsrelatie met de klanten en de leveranciers en dienstverleners van FRAIKIN worden voor de volledige duur van de handelsrelatie bewaard en nadien gearchiveerd voor een periode in lijn met de toepasselijke verjaringstermijnen;
 • Wanneer u instemde met het ontvangen van reclame zal FRAIKIN uw persoonsgegevens bewaren tot u laat weten dat u geen communicatie meer wenst te ontvangen of tot 3 jaar na het laatste contact met u;
 • De sollicitatiedossiers kunnen bewaard worden tot 2 jaar na het laatste contact met de betrokken sollicitanten tenzij zij instemmen met een langere bewaartermijn. In dit geval worden de gegevens gearchiveerd in lijn met de toepasselijke verjaringstermijnen.

 

11 Beveiliging 

De beveiliging van gegevens heeft betrekking op de maatregelen die genomen worden om de gegevens te beschermen tegen: 

 • vernietiging, verlies, wijziging, of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. 

 

Om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, nemen FRAIKIN en zijn verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerkingen om een veiligheidsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s die zich voordoen.

 

  Telkens wanneer dat nodig is worden de volgende maatregelen genomen:  

 • De uitrol van middelen die de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten garanderen; 
 • De uitrol van middelen die de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig herstellen bij een fysiek of technisch incident; 
 • De toepassing van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking;
 • Het nemen van maatregelen om de gegevensstromen en opslag te beveiligen: FRAIKIN eist van al zijn verwerkers dat zij een beveiligd netwerkprotocol gebruiken tijdens de uitwisseling van informatie via openbare netwerken. Met name alle uitwisselingen van informatie op het netwerk van FRAIKIN en met zijn verwerkers berusten op authenticatiemethoden gebaseerd op het gebruik van certificaten. Met het oog op gegevensbescherming, en naargelang de gevoeligheid, kunnen cryptografische maatregelen toegepast worden op de opslagruimten. De toegang tot de opslagruimte is beperkt in overeenstemming met het beleid inzake toegangsbeveiliging en wordt gecontroleerd aan de hand van een beveiligde verbindingsprocedure. Bovendien worden er regelmatig back-ups gemaakt en getest in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbeveiliging dat FRAIKIN overeenkwam met zijn verwerkers. 

 

Zo beschikken FRAIKIN en zijn verwerkers over adequate middelen die voldoen aan de regels van het vak en de opgelegde normen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. 

 De websites, het extranet en alle mobiele toepassingen aangeboden door FRAIKIN zijn beveiligd. Met name de websites zijn beveiligd met een Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) telkens wanneer dat nodig is. 

De pagina’s waarop uw persoonsgegevens verzameld worden zijn extra beveiligd. 

 

12 Rechten van de betrokkenen 

In overeenstemming met de toepasselijke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, met name: 

 • Het recht op informatie: u heeft het recht om in een beknopte, transparante, bevattelijke en makkelijk toegankelijke vorm informatie te ontvangen over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. 
 • Het recht van inzage: u mag ons vragen om (i) bevestiging of uw persoonsgegevens verwerkt worden en zo ja mag u (ii) inzage krijgen in deze gegevens en vragen om een kopie hiervan. 
 • Het recht op rectificatie: u mag ons vragen om foute persoonsgegevens recht te zetten. U mag ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen door een extra aangifte te bezorgen. 
 • Het recht op wissing: in bepaalde gevallen mag u vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht is weliswaar geen absoluut recht en FRAIKIN kan wettelijke of legitieme redenen hebben om deze te bewaren. 
 • Het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen mag u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
 • Het recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u bezorgde aan FRAIKIN te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; en u heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat FRAIKIN zich hiertegen kan verwerpen. U kan zich alleen op dit recht beroepen wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van het contract en deze verwerking werd uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. 
 • Het recht op bezwaar: u heeft te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het rechtmatige belang van FRAIKIN. FRAIKIN kan echter legitieme en rechtmatige motieven inroepen die de voortzetting van de verwerking vereisen. Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van directe marketing, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. U kunt dit recht met name inroepen door te klikken op de link ‘mij uitschrijven’ onderaan de berichten die u ontvangt. 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit (zoals de CNIL in Frankrijk) om een klacht in te dienen over de praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens toegepast door FRAIKIN. 
 • Het recht om instructies door te geven over het gebruik van uw gegevens na overlijden (dit recht is van toepassing in Frankrijk): u heeft het recht om aan FRAIKIN richtlijnen te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden. 

De betrokkene kan ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking, verspreiding, overdracht, bewaring of hosting van zijn persoonsgegevens. 

Om deze rechten uit te oefenen kan de betrokkene contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van FRAIKIN.  

De DPO kan bereikt worden via onderstaande gegevens: 

 • Via mail: dpo@fraikin.com 
 • Per post:    Protection des Données à Caractère Personnel

                            FRAIKIN

                            9 Rue du Débarcadère

                            CS 80037

                            92707 COLOMBES Cedex 

Om de procedures te vereenvoudigen en met name de behandeling te versnellen, verzoekt FRAIKIN iedere betrokkene om bij een verzoek om de uitoefening van rechten: 

 • aan te geven welk(e) recht(en) hij/zij wil uitoefenen.
 • duidelijk zijn of haar voornaam, achternaam en contactgegevens te vermelden, 

Bij twijfel over uw identiteit kan de DPO van FRAIKIN u vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.  Deze kopie zal bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om uw identiteit na te gaan. Deze periode zal niet langer zijn dan 30 dagen.  

 

FRAIKIN verbindt zich ertoe u een antwoord te geven binnen één (1) maand te tellen vanaf de ontvangst van uw verzoek om uw rechten uit te oefenen of binnen de drie (3) maanden in het geval van een complexe aanvraag.

 

Indien u geen antwoord ontvangt binnen de vastgestelde termijn of u niet tevreden bent over het ontvangen antwoord, heeft u het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, met name de CNIL via de link: https://cnil.fr/fr/plaintes of het adres: 2 Place de Fontenoy 75007 Paris. 

 

13 Overdracht van gegevens 

In de mate van het mogelijke geeft FRAIKIN geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie. 

Wanneer de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de diensten aangeboden door FRAIKIN, zal deze laatste zich ertoe verbinden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens passende bescherming te bieden (met name via modelcontractbepalingen).

 

14 Cookies 

U krijgt tijdens uw bezoek aan de websites en het extranet (klantenzone) van FRAIKIN de melding dat uw gegevens opgeslagen kunnen worden in uw browser of vanaf hier opgehaald kunnen worden in de vorm van cookies. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op u, uw voorkeuren of uw toestel en worden hoofdzakelijk gebruikt om zeker te zijn dat de websites en klantenzone van FRAIKIN goed werken.

 De informatie is meestal niet direct te koppelen aan u, maar kan u wel een meer gepersonaliseerde webervaring opleveren.

Om uw recht op privacy na te leven, krijgt u de mogelijkheid om bepaalde soorten cookies te weigeren. Tijdens uw eerste bezoek aan de websites of de klantenzone van FRAIKIN zal een banner verschijnen met uitleg over het gebruik van de cookies zodat u kennis kunt nemen van de cookies gebruikt op de websites en de klantenzone, de cookies kunt aanvaarden of weigeren en de standaard parameters kunt wijzigen. Als u bepaalde cookies weigert, kan dit echter een impact hebben op uw surfervaring en de diensten die FRAIKIN u kan aanbieden.

Er bestaan verschillende soorten cookies met elk hun eigen kenmerken:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de websites en de klantenzone van FRAIKIN en kunnen niet uitgeschakeld worden in de systemen van FRAIKIN. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van de functies en diensten van de websites en de klantenzone. Als u deze cookies weigert, kan FRAIKIN de toegang tot de diensten aangeboden op de websites en de klantenzone alsook hun goede werking tijdens uw bezoek niet garanderen.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen FRAIKIN in staat om de prestaties van zijn websites te verbeteren door met name de bezoekersaantallen en hun herkomst te meten. Ze helpen FRAIKIN ook om de meest/minst bezochte pagina’s te identificeren en na te gaan hoe de bezoekers navigeren op de websites van FRAIKIN. Alle informatie verzameld door deze cookies wordt geaggregeerd en zijn daardoor anoniem. Als u deze cookies weigert, zal FRAIKIN niet geïnformeerd worden over uw bezoek aan zijn websites/mobiele toepassingen.

We willen er graag op wijzen dat FRAIKIN ervoor gekozen heeft om de oplossing Google Analytics enkel te gebruiken op de websites (niet de klantenzone) en dat FRAIKIN in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL de verzameling van uw gegevens gekoppeld heeft aan een anonimisatietool zodat uw persoonsgegevens de Europese Unie niet verlaten in een vorm die bruikbaar of zelfs gewoon leesbaar is door een informatiesysteem. Deze techniek wordt ‘proxyfication’ genoemd en heeft enkel betrekking op de websites en niet op de klantenzone.

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen de functies van de websites en de klantenzone van FRAIKIN verbeterd en gepersonaliseerd worden. Ze kunnen geactiveerd worden door de teams van FRAIKIN, of door derden van wie de diensten gebruikt worden op de webpagina’s van FRAIKIN. Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat een deel van deze diensten of de diensten in hun geheel niet correct werken.

Cookies voor gerichte advertenties

De reclamepartners van FRAIKIN kunnen deze cookies plaatsen op de websites van FRAIKIN. Deze partners kunnen deze cookies gebruiken om u relevante reclame te tonen op andere websites. Ze slaan uw persoonsgegevens niet rechtstreeks op, maar baseren zich op de unieke identificatie van uw browser en internettoestel. Als u deze cookies weigert, zullen de getoonde advertenties minder op u gericht zijn.

We zullen deze cookies niet langer dan 13 maanden gebruiken.

 

15 Opvolging van het Algemeen Beleid inzake Gegevensbescherming 

Dit beleid dat geraadpleegd kan worden op alle websites van de vennootschappen van de groep FRAIKIN wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en iedere wijziging in de organisatie van de groep FRAIKIN of in zijn aanbod, producten en diensten. We raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

 

Algemeen beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bijgewerkt op 25 april 2023.